Zasady gospodarowania odpadami

Nieruchomości objęte systemem gospodarowania odpadami
Od 1 lipca 2013 roku Gmina Pawłowice prowadzi odbiór odpadów od nieruchomości zamieszkałych. Nieruchomości niezamieszkałe takie jak: firmy usługowe i produkcyjne, szkoły, sklepy, zobowiązane są w dalszym ciągu do posiadania umowy na wywóz odpadów z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej na odbiór odpadów komunalnych stałych na terenie Gminy Pawłowice.

Metoda naliczania opłaty
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pawłowice na terenie naszej gminy obowiązuje metoda naliczania opłat od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
Wysokość stawki opłaty jest określona w stosownej uchwale Rady Gminy Pawłowice. Obowiązujące uchwały można znaleźć TUTAJ

Obowiązek składania deklaracji
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, a za takiego uważa się osobę lub podmiot, który jest właścicielem gruntu, na którym znajduje się nieruchomość zamieszkała, a także dzierżawca lub administrator nieruchomości zamieszkałej, zobowiązany jest przedłożyć wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oprócz podania danych właściciela nieruchomości, określa ilość osób zamieszkujących nieruchomość. Na podstawie powyższych danych, właściciel nieruchomości wyliczy w deklaracji kwotę opłaty jaką będzie wpłacał do Gminy Pawłowice.

Jeśli po złożeniu deklaracji zajdą zmiany danych przedłożonych w pierwszej deklaracji takie jak: zmiana danych właściciela nieruchomości, zmiana ilości zamieszkujących osób np. poprzez urodzenie dziecka, śmierć osoby zamieszkującej, długotrwały wyjazd osoby zameldowanej - właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia do Urzędu Gminy Pawłowice nowej deklaracji (na tym samym druku) w terminie do 10 dnia miesiąca następnego (po miesiącu w którym nastąpiła zmiana).

Druk deklaracji dostępny TUTAJ

Terminy opłat
Wyliczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości, wnoszona będzie z dołu bez wezwania Urzędu Gminy, raz na kwartał w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

  • za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,
  • za II kwartał do 15 lipca danego roku,
  • za III kwartał do 15 października danego roku,
  • za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

Rodzaje odbieranych odpadów
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę odbierana będzie każda przekazana przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych. Warunkiem takiego odbioru jest przestrzeganie zasad i częstotliwości odbioru z podziałem na następujące frakcje odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne w tym zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, pozostałe odpady komunalne zmieszane, popiół.

Zasady segregacji odpadów zawarto w ulotce, dostępnej TUTAJ

 

Wymogi wobec pojemników na odpady komunalne

Pojemniki na odpady komunalne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 840. Pojemniki powinny posiadać szczelną klapę zamykającą, układ jezdny oraz powinny być dostosowane do grzebieniowego systemu załadowczego.

Pojemniki powinny być utrzymane w stanie technicznym umożliwiającym ich opróżnianie.

 

Częstotliwości odbioru

Czestotliwość odbioru odpadów jest ustalona w załączniku do uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług (...). Pełna treść uchwały dostępna jest TUTAJ

Na podstawie powyższej uchwały ustalany jest konkretny harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych, dostępny TUTAJ

Aktualności Informacje o systemie gospodarowania odpadami Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt