Płatności

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców danej nieruchomości oraz stawki opłaty (ustalonej w uchwałe o wysokości stawki opłaty), zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W tytule przelewu należy wpisać "opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ... kwartał 20... r."

Opłaty należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy

Zawiadomienia o nadaniu numeru konta były rozsyłane właścicielom nieruchomości w latach ubiegłych

 

UWAGA!

Jeżeli właściciel nieruchomości nie otrzymał zawiadomienia, lub z innej przyczyny nie zna numeru rachunku bankowego, prosimy o kontakt z Krzysztofem Grzybkiem pod nr tel. 32 4756-357

 

Na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy Pawłowice, przyjęto następujące terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) za I kwartał do 15 kwietnia danego roku (opłata za miesiące styczeń-marzec),
2) za II kwartał do 15 lipca danego roku (opłata za miesiące kwiecień-czerwiec),
3) za III kwartał do 15 października danego roku (opłata za miesiące lipiec-wrzesień),
4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku (opłata za miesiące październik-grudzień).

Aktualności Informacje o systemie gospodarowania odpadami Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt