Miejsca zagospodarowania odebranych odpadów - poziomy recyklingu

Odpady odebrane z terenu Gminy Pawłowice są przekazywane do następujących instalacji:

 

1. Zmieszane odpady komunalne:

- Cofinco Poland Sp. z o.o., ul. Dębina 36, Jastrzębie-Zdrój

- SEGO Sp. z o.o., ul. Kolberga 65, Rybnik

 

2. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

- Best-Eko Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory

- Cofinco Poland Sp. z o.o., ul. Dębina 36, Jastrzębie-Zdrój

- SEGO Sp. z o.o., ul. Kolberga 65, Rybnik

 

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

- Cofinco Poland Sp. z o.o., ul. Dębina 36, Jastrzębie-Zdrój

- Hossa Sp. z o.o., ul. Kolberga 67, Rybnik

 

 

W roku 2018 osiągnięto następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania*:

- ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do 29%,

- osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 31%,

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niebezpieczne odpadów budowlanych rozbiórkowych wynosi 93%

*dane na podstawie sprawozdania rocznego Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

 

W roku 2018 podmioty świadczące usługi odbioru odpadów na podstawie umów z włascicielami nieruchomosci osiągnięły następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania*:

- patrz tabela dostępna TUTAJ

*na podstawie złożonych sprawozdań

 

 

Aktualności Informacje o systemie gospodarowania odpadami Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt