Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 lipca br. zmieni się część zasad dotyczących odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych. Oto najważniejsze zmiany.


1. Zmiana częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów z terenu zabudowy jednorodzinnej:

- w okresie od kwietnia do października niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz biodpady będą odbierane 1 raz na dwa tygodnie,

- w pozostałym okresie odbiór powyższych odpadów będzie odbywał się tak jak dotychczas, czyli 1 raz na miesiąc.

2. Zmiany w zakresie odbioru popiołu bezpośrednio z nieruchomości:

- popiół bezpośrednio z nieruchomości (z kubłów) będzie odbierany wyłącznie w okresie listopad - kwiecień,

- należy zaznaczyć, że popiół z kotłów C.O. jest przyjmowany w PSZOK przez cały rok

3. Zmiana sposobu oddawania bioodpadów:

- od 1 lipca bioodpady będą odbierane wyłącznie z pojemników koloru brązowego oznaczonych napisem "BIO" (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów), dlatego bioodpady wystawione w workach nie będą odbierane.

uwaga:

- pojemniki na bioodpady muszą spełniać wymogi normy PN-EN 840 (dostosowanie do odbioru mechanicznego),

- odpady wyrzucamy bezpośrednio do pojemnika, bez worków

4. Zasady dotyczące kompostowania bioodpadów:

- od 1 lipca właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady na swojej nieruchomości będą mogli skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stawka zwolnienia wynosi 3,00 zł miesięcznie od mieszkańca)

- usytuowanie przydomowych kompostowników i sposób kompostowania bioodpadów nie może powodować uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i ich mieszkańców, zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych oraz musi spełniać wymogi określone przepisami prawa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy we własnym zakresie zagospodarowują bioodpady wytworzone na terenie nieruchomości poprzez kompostowanie ich w przydomowym kompostowniku, są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika na te odpady, w części odpowiadającej ilości bioodpadów poddawanych kompostowaniu.

Uwaga!

Jako przydomowy kompostownik rozumie się miejsca służące do zbierania bioodpadów w formie naziemnej pryzmy, lub pojemniki przeznaczone do kompostowania bioodpadów w celu wytworzenia naturalnego nawozu, zapewniające cyrkulację powietrza, odpowiednią wilgotność oraz odpływ wody, o pojemności co najmniej 300 l.

 

5. Limity ilości odpadów przyjmowanych w PSZOK

od 1 lipca obowiązują następujące limity przyjęć odpadów w PSZOK:

- opony samochodowe - 8 szt. na rok w przeliczeniu na nieruchomość

- odpady budowlane i rozbiórkowe - 5 m3 na rok w przeliczeniu na nieruchomość

Pozostałe rodzaje odpadów, jakie możemy dostarczać do PSZOK nie są limitowane.

 

 

 

 

« wstecz

Aktualności Informacje o systemie gospodarowania odpadami Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt